ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 3, 2013

သကၠတသမုိင္းအက်ဥ္း

Unknown | 7:34 PM |
က်ယ္၀န္းလွသည့္ အိႏၵိယတုိက္ႀကီး၏ ေရွးအစဥ္အဆက္မွစ၍ေပၚထြန္းလာခဲ့သမွ် ဘာသာစကားတို႔ကိုစုေပါင္း၍ ဘာသာေဗဒပညာရွင္တို႔ကေလ့လာကာ အင္ဒုိ-အာရိယန္ဘာသာမ်ိဳး-ဟု အမည္ေပးႀကသည္။ ယင္းတြင္မွ အုပ္စုႏွစ္ခုကိုခြဲထုတ္ႀကသည္။ ယင္းတို႔မွာ ၁။ဘီစီ-၁၅၀၀-ခန္႔မွစ၍ေပၚခဲ့ေသာ ေ၀ဒဘာသာ ႏွင့္ သကၠတဘာသာမ်ိဳးတို႔ကို သကၠတဘာသာမ်ိဳး-ဟု လည္းေကာင္း ၂။ပါဠိ မာဂဓီ အဒၶမာဂဓီ ေသာရေသနီ မဟာရ႒ီ ေပသာစီ အပႀဘံသ စသည့္ဘာသာတို႔ကို ျပာကတဘာသာမ်ိဳး-ဟုလည္းေကာင္းျဖစ္ႀကသည္။

သကၠတဘာသာမ်ိဳးသည္ သဒၵါစနစ္တင္းႀကပ္-တိက်စြာ လုိက္နာက်င့္သုံးသျဖင့္ ေျပာင္းလဲယိုယြင္းမႈအလြန္နည္းသည္။ ျပာကတဘာသာမ်ိဳးမွာမူကား သဒၵါစနစ္တင္းႀကပ္စြာ လုိက္နာမႈမရွိျခင္း ကာလေဒသ၊ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေႀကာင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိျခင္းတို႔ေႀကာင့္ ယုိယြင္းမႈမ်ားစြာျဖစ္ရသည္။

အေနာက္ဥေရာပတုိက္ႀကီး၌ ေျပာဆိုေသာစကားကို ဥေရာပဘာသာမ်ိဳးဟုလည္းေကာင္း အိႏၵိယတိုက္ႀကီး၌ေျပာဆိုေသာစကားကို အိႏၵိယဘာသာမ်ိဳးဟုလည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားတို႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အံ့ႀသေလာက္ဖြယ္ဆင္တူမႈရွိသည္။ အင္ဒို-ဥေရာပဘာသာမ်ိဳးဟု ပညာရွင္တို႔က အမည္ေပးထားႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ပင္ အိႏၵိယတိုက္သားတို႔က ဥေရာပဘာသာစကားကိုသင္ယူလ်င္ တတ္ေျမာက္လြယ္၍ ဥေရာပတိုက္သားတို႔ကလည္း အိႏၵိယဘာသာစကားကိုသင္ယူလ်င္ တတ္ေျမာက္လြယ္သည္။

ေရွးအက်ဆုံးေသာ အိႏၵိယဘာသာစကားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ယင္းတို႔မွာ ေ၀ဒဘာသာ ႏွင့္ သကၠတဘာသာတို႔ျဖစ္သည္။ ေ၀ဒစာေပသမိုင္း၏ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ သဒၵါဆရာမ်ားစြာေပၚထြန္း လာခဲ့ရာ ဘီစီ ၅-ရာစုခန္႔တြင္ ပါဏိနီမည္ေသာ သကၠတသဒၵါဆရာႀကီးတစ္ဦးေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ သုတ္ေပါင္း ၄၀၀၀-ခန္႔ရွိေသာ သကၠတသဒၵါက်မ္းႀကီးတစ္က်မ္းကို ျပဳစုေရး သားခဲ့သည္။ ယင္းက်မ္း၏ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံမႈေႀကာင့္ ေရွးသဒၵါက်မ္းမ်ား တေျဖေျဖးကြယ္ခဲ့ရသည္။ ပါဏိနီေနာက္ပိုင္းတြင္ သဒၵါဆရာမ်ားသည္ တစ္ေခတ္ျပီးတစ္ေခတ္ေပၚထြန္းခဲ့ျပီး အျပဳိင္အဆုိင္ေရးသားလာႀကရာ ပတဥၥလိမည္ေသာသဒၵါဆရာႀကီးသည္ ပါဏိနီဆရာႀကီး၏ သုတ္ေပါင္း ၁၇၁၃-သုတ္ကိုဖြင့္ဆိုသည့္ မဟာဘာပ် ေခၚ ပါဏိနီဋီကာက်မ္း ေအဒီ ၆၅၀-ခန္႔ တြင္ ဇယာဒိတ် ႏွင့္ ၀ါမနမည္ေသာ ဆရာႀကီးႏွစ္ဦးတို႔ ေပါင္း၍ေရးသားေသာ ပါဏိနီသဒၵါက်မ္းပါသုတ္အားလုံးကို ဖြင့္ဆိုသည့္ အျပည့္စုံဆုံးေသာ ပါဏိနီဋီကာက်မ္းတို႔သည္ မ်ားစြာပင္ အေရးပါခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးဦးျမင့္ေဆြ၏ သကၠတဘာသာအရ ဘာသာေဗဒနည္းျဖင့္ ပါဠိဘာသာကိုေလ့လာျခင္း ႏွင့္ သကၠတသဒၵါက်မ္း ဟူေသာစာႏွစ္အုပ္တို႔၏ နိဒါန္းစကားမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားသည္။

အရွင္က၀ိႏၵ(ေခ်ာင္းဆုံ) Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget