ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, February 10, 2013

The story of Thera Cakkhupãla

Unknown | 12:10 AM |
Yamaka Vagga
Verse 1
The story of Thera Cakkhupãla
Verse 1. All mental phenomena have mind as their forerunner; they have mind as their chief; they are mind made. If one speaks or acts with an evil mind, ‘dukkha’ follows him just as the wheel follows the hoof print of the ox that draws the cart.
        On one occasion, Thera Cakkhupãla came to pay homage to the Buddha at Jetavana  monastery. One night, while pacing up and down in meditation, the thera accidentally stepped on some insects. In the morning, some bikkhus visiting the thera found the dead insects. They thought ill of the thera and reported the matter to the Buddha. The Buddha asked them whether they had seen the thera killing the insects. When they answered in the negative, The Buddha said, ’’just as you had not seen him killing, so also he had not seen those living insects. Besides, as the thera had already attained arahatship he could have no intention of killing and so was quite innocent.’’ On being asked why Cakkhupãla was blind although he was an arahat, the Buddha told the following story:
        Cakkhupãla was a physician in one of his past existences. Once, he had deliberately made a woman patient blind. That woman had promised him to become his slave, together with her children, if her eyes were completely cured. Fearing that she and her children would have to become slaves, she lied to the physician. She told him that her eyes were getting worse when, in tact, they were perfectly cured. The physician knew she was deceiving him, so in revenge, he gave her another ointment which made her totally blind. As a result of this evil deed the physician lost his eyesight many times in his later existences. Then the Buddha spoke in verse as follows:
Verse 1. All mental phenomena have mind as their forerunner; they have mind as their chief; they are mind made. If one speaks or acts with an evil mind, ‘dukkha’ follows him just as the wheel follows the hoof print of the ox that draws the cart.
At the end of the discourse, thirty thousand bhikkhus attained arahatship together with Analytical insight(patisambhida)
                        Reference: (Dhammapada(Daw Mya Tin)
               
 Ven.Aggasãra

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget