ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Sunday, May 19, 2013

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ရွင္းခ်က္(၂)

Unknown | 8:50 PM |


          ေရွ႕တြင္အ၀ိဇၨာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာခဲ့သည္။ အ၀ိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ-ဆုိသည့္အတုိင္း ေလာက လူသားမ်ားသည္ တကယ့္အမွန္ကိုမသိေသာအခါ လူ၊နတ္စည္းစိမ္မ်ားကိုလိုခ်င္မႈသက္သက္ျဖင့္ ကံတရား မ်ားျပဳလုပ္ႀကသည္။ ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူမ်ားကလည္း မေကာင္းေသာကံတရားမ်ားျပဳလုပ္ႀကသည္။ ယင္း ကဲ့သို႔ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းမ်ားက သခၤါရပင္ျဖစ္သည္။ ယခုဘ၀၌ကိုယ္၊ႏႈတ္၊စိတ္အမႈမ်ား၊ ေနာက္ဘ၀၌ အက်ိဳး ၀ိပါက္မ်ားကို ျပဳစီမံတတ္ေသာတရားကို သခၤါရဟုေခၚႀကသည္။ ဤေနရာ၌မူ သခၤါရကို ကံဟု-ယူရ ပါမည္။ ကံ-ဟုဆိုရာတြင္ ေကာင္းေသာကံရွိသကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာကံလည္းရွိသည္။ ေကာင္းေသာကာယကံ - ေကာင္းေသာ၀စီကံ ေကာင္းေသာမေနာကံ၊ မေကာင္းေသာကာယကံ မေကာင္းေသာ၀စီကံ မေကာင္းေသာမေနာကံ ေပါင္း-ေျခာက္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ယင္း-ေကာင္းကံမေကာင္းကံမ်ားကို က်မ္းစာမ်ား တြင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ဖြင့္ဆိုေရးသားမႈ ျပဳခဲ့ႀကသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ သခၤါရကို ေလ့လာမည္ဆိုပါလ်င္ =
          သခၤါရသည္ ပုညာဘိသခၤါရ၊အပုညာဘိသခၤါရ၊အာနဥၨာဘိသခၤါရ-ဟု သုံးမ်ိဳးရွိသည္။ ယင္းတို႔တြင္ မဟာကုသိုလ္ ၈-ပါး၊ရူပါကုသိုလ္ ၅-ပါး၌ယွဥ္ေသာ ေစတနာတို႔သည္ ပုညာဘိသခၤါရျဖစ္၍ ကာမသုဂတိ ခုနစ္ဘုံ၊ ရူပဆယ့္ေျခာက္ဘုံကို ေရာက္ေစႏုိင္ေသာတရားျဖစ္သည္။ အကုသိုလ္ ၁၂-ပါး၌ယွဥ္ေသာ -ေစတနာသည္ အပုညာဘိသခၤါရျဖစ္၍ အပါယ္ေလးဘုံကို ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ အရူပကုသိုလ္ေလး ပါး၌ယွဥ္ေသာေစတနာသည္ အာနဥၨာဘိသခၤါရျဖစ္၍ အရူပေလးဘုံကို ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာ တြင္ ကုသိုလ္ခ်င္းအတူတူ အရူပေလးပါးကုိ ပုညာဘိသခၤါရထဲထည့္ရျခင္းမွာ အရူပေလးပါးသည္ နာမ္သာ ရွိသည့္အတြက္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိ၊ ျငိမ္သက္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ အာနဥၨာဘိသခၤါရထဲ ထည့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အာနဥၨဟူသည္မွာလည္း မတုန္လႈပ္ျခင္းဟူေသာအဓိပၸာယ္သာျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ဖြင့္ဆိုမႈတစ္ခုကို - ေလ့လာမည္ဆိုပါလ်င္ =
၁။ဇနကကံ = ယခင္ကျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းကံ၊ဆုံးကံမ်ားက ယခုဘ၀၏ပဋိသေႏၶတြင္ လူ၊နတ္၊ တိရစၧာန္စသည္အားျဖင့္ ရုပ္အသြင္ကိုျဖစ္ေစျခင္း၊ လူ ဒါမွမဟုတ္ နတ္ ဒါမွမဟုတ္ တိရစၧာန္ျဖစ္လာလ်င္ လည္း ရုပ္အဆင္းလွပျခင္း မလွပျခင္း စည္းစိမ္ေပါျခင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းစသည္အားျဖင့္ ပ၀တၱိအက်ိဳးကိုျဖစ္ေစ -ႏုိင္ေသာကံသည္ ဇနကကံပင္ျဖစ္သည္။
၂။ဥပထမၻကကံ = ေသခါနီးမရဏာသႏၷေဇာ,က ကုသိုလ္ သုိ႔မဟုတ္ အကုသိုလ္ကုိအာရုံျပဳမိေသာ အခါ ျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္ သုိ႔မဟုတ္ အကုသိုလ္ဇနကကံကို အက်ိဳးေပးႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း သည္ ဥပထမၻကကံျဖစ္သည္။ ပ၀တၱိအခါတြင္လည္း ကုသိုလ္ သို႔မဟုတ္ အကုသိုလ္ဇနကကံ,က အက်ိဳး -ေပးေနဆဲမွာပင္ ကုသိုလ္ သို႔မဟုတ္ အကုသိုလ္တစ္ခုခုကို လုပ္လုိက္ရင္ အက်ိဳးေပးေနတဲ့ဇနကကံကို ပိုျပီးတာရွည္ေအာင္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည့္အတြက္ ဒါေတြကုိပဲ ဇနကကံအက်ိဳးေပးခြင့္ရေအာင္ ဒါမွ မဟုတ္ ဇနကကံအက်ိဳးေပး တာရွည္ေအာင္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာ ဥပထမၻကကံ-ဟုေခၚသည္။
၃။ဥပပီဠကကံ = ေရွးကအကုသိုလ္လုပ္ခဲ့ေသာ္ျငား ယခုဘ၀တြင္ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ားေန သျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ႔ႀကဳံခံစားရသည္၊ ေရွးကကုသိုလ္လုပ္ခဲ့ေသာ္ျငား ယခုဘ၀တြင္ အကုသိုလ္အလုပ္ မ်ားသျဖင့္ မေကာင္းက်ိဳးေတြ႔ႀကဳံခံစားရသည္၊ ယင္းကဲ့သို႔ အျခားကံကိုအက်ိဳးေပးခြင့္မရေအာင္ ကပ္ျပီးႏွိပ္ စက္တတ္ေသာေႀကာင့္ ဥပပီဠကကံ-ဟုေခၚသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ပူတိဂတၱတိႆ မေထရ္ကဲ့သို႔ ယခင္ကျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ဇနကကံ,က ယခုပ၀တၱိဘ၀တြင္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးေပးသျဖင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္လည္းရ တရားလည္းက်င့္ခြင့္ရေသာ္ျငား အတိတ္ဘ၀တစ္ခုတုန္းက ငွက္မုဆိုးျဖစ္စဥ္ ငွက္မ်ား ကို ေျခခ်ိဳး၊အေတာင္ခ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ကိုယ္လုံး သီးသီး,ဥသွ်စ္သီးေလာက္ ႀကီးမားေသာ အနာဖုမ်ားထြက္ကာ အနာေရာဂါအျပင္းအထန္ခံစားရသလိုမ်ိဳး၊ အတိတ္ကုသိုလ္ဇနကကံေႀကာင့္ ဤဘ၀ တြင္ သုဂတိဘ၀ရေသာ္ျငား အျခားအကုသိုလ္ဇနကကံတစ္ခုခုေႀကာင့္ ေရာဂါမ်ားျခင္း၊ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး စေသာ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ႏွိပ္စက္ခံရေနရျခင္းသည္ အျခားကံေႀကာင့္ျဖစ္ေသာအက်ိဳးကို ကပ္ျပီးႏွိပ္စက္ တတ္ေသာေႀကာင့္  ဥပပီဠကကံ-ဟု ေခၚသည္။

၄။ဥပဃာတကကံ = ဒမိဠတံငါသည္သည္ သူ႔အကုသိုလ္ႏွင့္သူဆိုလ်င္ အပါယ္ကိုက်ရမည့္သူျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ျငား သရဏဂုံကို ေဆာက္တည္လုိက္သည့္အတြက္ ယင္းကုသိုလ္ဥပဃာတကကံ,က တျခားအကုသိုလ္ကံကို သတ္ျဖတ္လုိက္တာမ်ိဳး၊ မလႅိကာေဒ၀ီသည္ သူ႔ကုသိုလ္ႏွင့္သူဆိုလ်င္ သုဂတိ ကိုေရာက္ရန္ေသခ်ာေနျပီးသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငား ေသခါနီးတြင္ သူ၏ႏွလုံးသြင္းအကုသိုလ္ဥပဃာတက ကံက တျခားကုသိုလ္ကံကို သတ္ျဖတ္လုိက္တာမ်ိဳးကို ဥပဃာတကကံ-ဟု ေခၚပါသည္။ ဒါ့အျပင္ - ေသာေရယ်သူေ႒းသားက ရွင္မဟာကစၥည္းေထရ္ကို ပစ္မွားလိုက္မိသျဖင့္ မိန္းမျဖစ္သြားခဲ့သည္၊ ေနာက္ တြင္ ရွင္မဟာကစၥည္းကို ျပန္လည္ ေတာင္းပန္လုိက္သည့္အတြက္ ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ေသာ ကုသိုလ္ဥပ ဃာတကကံ,က တျခားအကုသိုလ္ကံ အက်ိုးျဖစ္သည့္ မိန္းမဘ၀ကို သတ္ျဖတ္လုိက္တာမ်ိဳး၊ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို ေရွးကျပဳခဲ့တဲ့ဇနကကံ,က အက်ိဳးေပးသည့္အတြက္ ဤဘ၀တြင္စည္းစိမ္ရခဲ့ေသာ္ျငား ယင္းကုသိုလ္ဇနကကံကို ယခင္အတိတ္တစ္ခုတုန္းက ဘုရားရင္ျပင္ေပၚ ဖိနပ္မခၽြတ္ပဲ နင္းခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ဥပဃာတကကံႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ခင္းထားေသာ အခင္းေပၚကို ေျခမေဆးပဲတက္ခဲ့ သည့္ အကုသိုလ္ဥပဃာတကကံ,မ်ားက ဖ်က္ဆီးလုိက္သည့္အတြက္ ေျခဖ၀ါးခြဲျပီး ဆားသိပ္ျခင္းအက်ိဳး ခံစားရသည္္၊ သို႔ေသာ္ျငား ယင္းအကုသိုလ္ဥပဃာတကကံ,က ပဋိသေႏၶအက်ိဳးကုိ မေပးပဲ မင္းႀကီး၏ ႀကီးမားေသာကုသိုလ္ကံမ်ားက အက်ိဳးေပးသည့္အတြက္ နတ္ရြာစံေသာအခါ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ သုိ႔ ေရာက္ရတာမ်ိဳး၊ ရွင္အႏုရုဒၶါ၏ႏွမ ေရာဟိနီမင္းသမီးသည္ ေရွးဘ၀တုန္းက အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မနာလိုစိတ္ျဖင့္ ေခြးေလးယားသီးမႈန္႔ျဖဴးခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ဇနကကံေႀကာင့္ ဤဘ၀တြင္ အနာႀကီးေရာ ဂါသည္ ျဖစ္ရသည္။ ဤအခ်င္းအရာကိုသိေသာ ရွင္အႏုရုဒၶါက ေရာဟိနီမင္းသမီးကို လက္၀တ္လက္စား -ေရာင္းျပီး ဆြမ္းစားေက်ာင္းေဆာက္ေစကာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေစပါသည္။ မင္းသမီးကလဲ ႏွစ္ထပ္ဆြမ္းစား -ေက်ာင္းေဆာက္ျပီး ႏွစ္ထပ္ေဆာင္းအတြင္းေရာ ေက်ာင္း၀န္းက်င္ကိုပါ သန္႔ရွင္းေရးျပဳသည့္အတြက္ -ေႀကာင့္ ေရာဂါလည္းေပ်ာက္သည့္အျပင္ ေသဆုံးေတာ့လဲ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ကို ေရာက္သြားပါတယ္၊ ဤသို႔ မိမိျပဳေသာ ကုသိုလ္ဥပဃာတကကံ,က တျခားအကုသိုလ္ကံကို ကပ္ျပီးသတ္လိုက္တာမ်ိဳးကို ဥပ ဃာတကကံ-ဟု ေခၚပါသည္
အထက္ပါကံေလးမ်ိဳးသည္ ျဖစ္ေစျခင္း ေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွိပ္စက္ျခင္း သတ္ျဖတ္ျခင္း ကိစၥ -ေလးမ်ိဳးျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ကိစၥကမၼစတုကၠ-ဟုေခၚသည္။ ေနာက္ထပ္ကံေလးမ်ိဳးလဲ ရွိပါေသး သည္။ ယင္းတို႔မွာ =
၁။ဂရုကကံ = ကုသိုလ္အရာတြင္ မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသိုလ္အရာတြင္ ပဥၥာနႏၱရိယကံႏွင့္ နိယတမိစၧာဒိ႒ိကံ ယင္းတို႔က ဂရုကကံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဂရုကကံတစ္ခုခုကို ျပဳထားလ်င္ ေသျပီးတဲ့ အခါ မုခ်အက်ိဳးကုိခံစားရမည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက ဤဘ၀တြင္ ဧကန္မုခ် မဂ္ဖိုလ္ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဥပမာျပရလ်င္ အဇာတသတ္ကို ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ပဥၥာနႏၱရိယကံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သံဃေဘဒကႏွင့္ -ေလာဟိတုပၸါဒကံတို႔ ယေန႔ေခတ္တြင္ မရွိႏုိင္ေတာ့သည္ကုိလည္း သိထားရပါမည္။
၂။အာသႏၷကံ = ဒမိဠတံငါသည္သည္ ႏွစ္ငါးဆယ္လုံးလုံး တံငါအလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္ျငား ေသခါနီး တြင္ သရဏဂုံကိုေဆာက္တည္လုိက္ရသည့္အတြက္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ေရာက္ရသလိုမ်ိဳး၊ မလႅိကာ -ေဒ၀ီသည္ ႏွစ္မ်ားစြာႀကာေအာင္ ရတနာသုံးပါးဆည္းကပ္ခဲ့ေသာ္ျငား ေသခါနီးတြင္ သူျပဳခဲ့ေသာ မေလွ်ာ္ သည့္ အမႈတစ္ခုကို ျပန္အာရုံျပဳမိတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ ငရဲေရာက္ခဲ့ရသလုိမ်ိဳး ေသာဏဂိရိေက်ာင္းမွ ဦးဇင္း ႀကီးသည္ ေသခါနီးျပဳလုိက္ေသာ ကုသိုလ္အစီအမံေႀကာင့္ သုဂတိေရာက္ရသလုိမ်ိဳး ေသခါနီးတြင္ျပဳခဲ့ေသာ ကံ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္ကျပဳခဲ့တာကို ေသခါနီးအာရုံျပဳ ျမင္ေယာင္မိတဲ့ကံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျငား မလႅိကာမိဖုရားက သူ႔အကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးျပီး ၇-ရက္အျပည့္မွာ ယခင္ကျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးက သူ႔ကိုျပန္အက်ိဳးခံစားေစခဲ့တာကို သိနားလည္ျပီး တစ္ဘ၀လုံးအကုသိုလ္လုပ္မည္ ေသခါနီးမွ ကုသိုလ္လုပ္မည္ဟု ေပါ့ေပါ့မေတြးသင့္ႀကပါ။ စင္စစ္ အားႀကီးေသာကံ ၀င္မဖ်က္ဘူးဆိုလ်င္ မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကံက အက်ိဳးေပးမည္မွာ မုခ်ျဖစ္သည္။
၃။အာစိဏၰကံ = ႏွစ္ရွည္လမ်ားျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္,အကုသိုလ္ကံ သို႔မဟုတ္ တစ္ခါျပဳျပီးတိုင္း တစ္ ဘ၀လုံး ယင္းကံကိုျပန္လည္ျမင္ေယာင္ျပီး ၀မ္းသာရ သို႔မဟုတ္ ၀မ္းနည္းရေသာ ကုသိုလ္ကံ,အကုသိုလ္ ကံ ယင္းတို႔သည္ အာစိဏၰကံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕က “ဒီေလာက္တစ္ဘ၀လုံး ျပဳခဲ့တဲ့အာစိဏၺၰကံက ဘာျဖစ္လို႔ ဒုတိယေနရာမွာ မထားပဲ တတိယဦးစားေပးထားရသလဲ”ဟု ေစာဒကတက္ႀကသည္။ အေျဖက “အာသႏၷကံသည္ ပဋိသေႏၶနဲ႔ အရမ္းနီးကပ္ေနျခင္းေႀကာင့္”ဟု ေျဖရပါမယ္။ ဥပမာတစ္ခုျပရလ်င္ - ႏြားျခံႀကီးတစ္ခုတြင္ ႏြားမ်ားကို ေလွာင္ထားသည။ မနက္ေရာက္၍ ျမက္စားဖို႔ႏြားေတြကိုလႊတ္ေသာအခါ အင္အားေကာင္းေသာႏြားမ်ားက အရင္မထြက္ရပါပဲ တံခါး၀အနီးသို႔ေရာက္ေနသည့္ႏြားက အရင္ထြက္ရ သလိုပင္ျဖစ္သည္။
၄။ကဋတၱာကံ = အမွတ္တမဲ့ ျပဳကာမွ်ျဖစ္ေသာ ပုရြက္ဆိတ္တက္နင္းမိသျဖင့္ ပုရြက္ဆိတ္ ေသဆုံး ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အက်ိဳးေပးမ်ားကား အထက္ကသုံးခုေလာက္ မထက္သန္ေပ။ အထက္ပါကံေလးပါး ကား  တစ္ပါးအက်ိဳးမေပးရင္ တစ္ပါးကအက်ိဳးေပးေလ့ရွိသည္။
ယင္းေလးပါးကို ပါကဒါနပရိယာယကမၼစတုကၠ- အက်ိဳးေပးလွည့္အစဥ္အားျဖင့္ ကံေလး မ်ိဳး-ဟုေခၚသည္။ ေနာက္ထပ္ကံေလးမ်ိဳးလည္း ရွိပါေသးသည္။ ယင္းတို႔မွာ =
၁။ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ = ပဥၥာနႏၱရိယကံကို က်ဴးလြန္သျဖင့္ မ်က္ေမွာက္၌ပင္ မေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရျခင္း ကလာဗုမင္းကဲ့သို႔ မိတၱဒုဗၻီကံကို က်ဴးလြန္သျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွာပင္ အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးခံရျခင္း၊ ပုဏၰလယ္သမားကဲ့သို႔ နိေရာဓသမာပတ္မွထေသာရဟႏၱာျဖစ္ျခင္း ဒုစရုိက္မႈျဖင့္ ရလာျခင္းမဟုတ္ပဲ ၀တၳဳပစၥည္းစင္ႀကယ္ျခင္း ေစတနာျဖဴစင္ျခင္းဟူေသာ အဂၤါသုံးပါးႏွင့္ညီသည္ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္ အက်ိဳးေပးျခင္းတို႔သည္ ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနီယကံပင္ျဖစ္သည္။
၂။ဥပပဇၨေ၀ဒနီယကံ = အဇာတသတ္မင္းကဲ့သို႔ မိမိ၏ ပိတုဃာတကကံ,က ေသျပီးေနာက္ဒုတိယ ဘ၀တြင္ အက်ိဳးေပးျခင္းသည္ ဥပပဇၨေ၀ဒနီယကံပင္ျဖစ္သည္။

၃။အပရာပရိယေ၀ဒနီယကံ = ျမတ္စြာဘုရား၏၀ိပါက္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွင္ေမာဂၢလာန္၏ ၀ဋ္႕ေႀကြး တို႔ကဲ့သို႔ တတိယဘ၀မွစ၍ နိဗၺာန္မရမီ ေနာက္ဆုံးဘ၀တုိင္ေအာင္ ကံတစ္ခုခုျပဳမိလ်င္ ဘ၀အဆက္ဆက္ အခြင့္သာခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးေပးျဖစ္ေအာင္ ေပးျခင္းသည္ အပရာပရိယေ၀ဒနီယကံပင္ျဖစ္သည္။

၄။အေဟာသိကံ = ရဟႏၱာရွင္ျမတ္မ်ားသည္ တံမ်က္လွည္းျခင္းအမႈျပဳေသာ္ျငား ကုသိုလ္မျဖစ္ပဲ ႀကိယာသာ ျဖစ္ရေတာ့သည္၊ ထိုကဲ့သို႔ အက်ိဳးမေပးျပဳကာမွ်ျဖစ္ေသာကံသည္ အေဟာသိကံျဖစ္သည္။ အဂၤုလိမာလသည္ လက္ညိႈးေပါင္းေထာင္ေက်ာ္မွ်အေရတြက္တုိင္ေအာင္ လူသတ္ခဲ့ေသာ္ျငား ရဟႏၱာျဖစ္ သြားေသာအခါ အက်ိုးမေပးေတာ့ျခင္းသည္လည္း အေဟာသိကံပင္ျဖစ္သည္။ မွတ္ခ်က္ = ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊အနာဂါမ္ တို႔သည္ ကုသိုလ္မႈျပဳလွ်င္ ကုသိုလ္ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ ရဟႏၱာကား ကုသိုလ္ မျဖစ္ေသာ ႀကိယာျဖစ္၏။
အထက္ပါေလးမ်ိဳးသည္ အက်ိဳးေပးရာကာလႏွင့္စပ္ေသာေႀကာင့္ ပါကကာလကမၼစတုကၠ-အက်ိဳးေပးရာကာလႏွင့္စပ္၍ ကံေလးမ်ိဳး-ဟုေခၚသည္။ ေနာက္ထပ္ကံေလးမ်ိဳးလည္း ရွိပါေသး သည္။ ယင္းတို႔မွာ =
၁။အကုသိုလ္ကံ = သူ႔အသက္သတ္ျခင္း သူ႔ဥစၥာကို လုယက္,တုိက္ခုိက္,ခိုးယူျခင္း သူ႔သား, မယားတို႔၌ ပစ္မွားျခင္းတို႔သည္ အကုသိုလ္ကာယကံျဖစ္သည္။ မွတ္ခ်က္=သုရာပါနကို ရသာရုံဟူေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းေသာအက်င့္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ကာေမသုမိစၧာစာရ၌ထည့္သြင္းရပါသည္။ လိမ္လည္(ျဖီးျဖန္း)ျခင္း သူတစ္ပါးကုိရန္တိုက္(ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္)ျခင္း ႀကမ္းတမ္းရုိင္းစိုင္း၍မႀကား၀ံ့ မနာသာေသာစကားကို ေျပာျခင္း ေရႊယုန္နဲ႔ေရႊက်ား သက္ကယ္ရိပ္သြားဆိုေသာစကားကဲ့သို႔ အက်ိဳးမရွိ သိမ္ဖ်င္းေသာစကားကိုေျပာျခင္းတို႔သည္ အကုသိုလ္၀စီကံျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို မတရား ယူလုိျခင္း သူတစ္ပါးေသေႀကပ်က္စီးရန္ ႀကံစီျခင္း အယူမွားျခင္းတို႔သည္ အကုသိုလ္မေနာကံျဖစ္ သည္။ ျပဆိုအပ္ေသာ ယင္းတို႔ဆယ္ပါးသည္ အပါယ္ေရာက္ေႀကာင္း မေကာင္းေသာလမ္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ -ေႀကာင့္ အကုသလကမၼပထတရားဆယ္ပါးဟု ေခၚပါသည္။ မေကာင္းေသာအမူအက်င့္မ်ားျဖစ္ -ေသာေႀကာင့္ ဒုစရုိက္တရားမ်ားဟုလည္း ေခၚႀကသည္။
၂။ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံ = အထက္ကျပဆုိခဲ့သည့္ ဆယ္ပါးကို ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္လ်င္ ယင္း -ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္ေသာ တရားတို႔သည္ သုဂတိဘ၀သို႔ေရာက္ေႀကာင္း ေကာင္းေသာလမ္းသဖြယ္ -ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ကုသလကမၼပထတရားဆယ္ပါးဟု ေခၚဆိုႀကသည္။ ေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္ -ေသာေႀကာင့္လည္း သုစရုိက္တရားဆယ္ပါးဟု ေခၚဆုိႀကသည္။ ထိုသုစရုိက္တရားဆယ္ပါးကို ဒါန၊သီလ၊ ဘာ၀နာဟု သုံးမ်ိဳးျဖင့္ေျမွာက္လ်င္ ဒါနဆယ္မ်ိဳး သီလဆယ္မ်ိဳး ဘာ၀နာဆယ္မ်ိဳးဟု သုံးဆယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာကို အက်ယ္ခဲ်႕လ်င္ =
(က)ဒါန-အလွဴေပးျခင္း၊ ပတၱိဒါန-မိမိ၏ကုသိုလ္အဖို႔ကိုတစ္ပါးသူတို႔အားအမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊ ပတၱာႏုေမာဒန-မိမိဆီေရာက္လာေသာကုသုိလ္အဖို႔ကို သာဓုေခၚျခင္း (ခ)သီလ-ငါးပါးစသည့္သီလတို႔ကို -ေစာင့္ျခင္း၊ အပစာယန-ရတနာသုံးပါး၊မိဘ၊ဆရာသမားတို႔ကိုအရုိအေသျပဳျခင္း၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥ-ရတနာသုံးပါး၊ မိဘ၊ရာသမားႏွင့္အျခားသူတို႔၏ အမႈကိစၥကိုကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ဂ)ဘာ၀နာ-သမထ၊၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းဆီးျဖန္းျခင္း၊ ဓမၼႆ၀န-တရားနာျခင္း၊ ဓမၼေဒသနာ-လာဘ္လာဘကိမငဲ့ပဲတရားေဟာျခင္း၊ ဒိ႒ိဇုကမၼ-မွန္ေသာအယူကုိ ယူျခင္း-ဟု ဆယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းဆယ္မ်ိဳးကို ေကာင္းက်ိဳးတည္ရာျဖစ္ ၍ ျပဳသင့္ေသာေကာင္းမႈဆယ္ျဖာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ပုညႀကိယ၀တၳဳဆယ္ပါးဟု ေခၚႀကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ျပ ဆိုခဲ့ရာတြင္ ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာသုံးမ်ိဳးလုံးတြင္ ဒိ႒ိဇုကမၼပါသင့္သည္ကုိလည္း သတိျပဳရပါမည္။
          ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံတြင္ ကုသိုလ္ျပဳစဥ္ ၀ိပႆနာႏွင့္ယွဥ္သည့္အျပင္ မျပဳခင္ႏွင့္ -ျပဳျပီးေနာက္တြင္ ကုသိုလ္စိတ္မ်ားျခံရံေနေသာေႀကာင့္ တိဟိတ္ဥကၠ႒ကုသိုလ္၊ ကုသိုလ္ျပဳစဥ္ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ္ျငား ကုသိုလ္မျပဳခင္ႏွင့္ျပဳစဥ္တြင္ အကုသိုလ္စိတ္မ်ားျခံရံေနလ်င္ တိဟိတ္ႀသမက ကုသိုလ္၊ ကုသိုလ္ျပဳစဥ္ ၀ိပႆနာဥာဏ္ပါ၀င္မႈမရွိေသာ္ျငား ကုသိုလ္မျပဳခင္ႏွင့္ျပဳျပီးေနာက္တြင္ ကုသိုလ္ စိတ္မ်ားျခံရံေနလ်င္ ဒြိဟိတ္ဥကၠ႒ကုသိုလ္၊ ကုသုိလ္ျပဳစဥ္ ၀ိပႆနာဥာဏ္လည္းမပါ ကုသိုလ္မျပဳခင္ႏွင့္ -ျပဳျပီးေနာက္တြင္ အကုသိုလ္စိတ္မ်ားျခံရံေနလ်င္  ဒြိဟိတ္ႀသမကကုသိုလ္-ဟုလည္း ေလးမ်ိဳးခြဲျပန္ပါတယ္။
၃။ရူပါ၀စရကုသိုလ္ကံ = ဤရူပါ၀စရကုသိုလ္သည္ စ်ာန္အဂၤါတို႔၏ ယွဥ္ပုံအျပားအားျဖင့္ ငါးမ်ိဳးရွိ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကာယကံ၊၀စီကံမပါမူ၍ မေနာကံတစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိသည္။ ဒါန၊သီလဟူ၍လည္းမရွိ၊ ဘာ၀နာတစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ျငား ကာမာ၀စရကုသိုလ္မေနာကံ၊ဘာ၀နာတို႔ကဲ့သို႔မဟုတ္ပဲ အပၸနာသို႔ ေရာက္ေသာ မေနာကံဘာ၀နာမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။
၄။အရူပါ၀စရကုသိုလ္ကံ = ဤအရူပါ၀စရကုသုိလ္သည္ ေကာင္းကင္ပညတ္စေသာ အာရုံေလးမ်ိဳး အျပားအားျဖင့္ ေလးမ်ိဳးရွိသည္။ ရူပါ၀စရကုသိုလ္ကံကဲ့သို႔ပင္ မေနာကံတစ္မ်ိဳးသာရွိျပီး ဘာ၀နာတစ္မ်ိဳး သာရွိသည့္အျပင္ အပၸနာသို႔ေရာက္ေသာ မေနာကံဘာ၀နာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အထက္ပါေလးမ်ိဳးသည္ အက်ိဳးေပးရာဌာနႏွင့္စပ္ေသာေႀကာင့္ ပါကဌာနကမၼစတုကၠဟု ေခၚႀကသည္။
          အထက္တြင္ ကံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေတာ္မ်ားမ်ားေျပာခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ပါသည္။ ေျပာခဲ့သည္ တို႔ကို ျပန္ျခဳံႀကည့္မည္ဆိုလ်င္ အ၀ိဇၨာႏွင့္သခၤါရပဲျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္ကား မသိလို႔လုပ္သည္-ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ မသိတာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ပညတ္ကိုသာျမင္ျပီ ပရမတ္ကုိ မျမင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အ၀ိဇၨာ၊ သိလ်င္ ၀ိဇၨာ၊ ယင္းကဲ့သို႔ မသိလို႔လုပ္ရာတြင္ ကာယကံအကုသိုလ္၊ ၀စီကံ အကုသိုလ္ကိုလုပ္လ်င္ အပါယ္ေလးဘုံေရာက္မည္၊ ကာယကံကုသိုလ္၊၀စီကံကုသိုလ္လုပ္လ်င္ လူ၊နတ္ ဘုံေရာက္မည္၊ မေနာကံအကုသိုလ္လုပ္လ်င္ အပါယ္ကိုမေရာက္ေစႏုိင္ေသာ္ျငား ျဗဟၼာ့ျပည္ကို တားျမစ္ပါ သည္။ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုလ်င္ စိတ္ျဖဴစင္မွ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိနားလည္ျပီဆိုလ်င္ ေနာက္တစ္ပါတ္တြင္ ၀ိညာဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး နားလည္ရန္ မခက္ေတာ့ျပီျဖစ္သည္။ ။ ။
 
ကိုး = အေျချပဳသျဂၤိဳဟ္ (အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)။ ။ သျဂၤိဳဟ္ရွင္းတမ္း (အရွင္မုနိႏၵာဘိ၀ံသ)။ ။ ဘ၀အတန္တန္ကံအေထြေထြ (အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ(ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္))။ ။ ပါထိက၀ဂၢအ႒ကထာ = ႏွာ-၁၈၀)။ ။ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ။ ။
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget