ဒီဆုိက္ဒ္ထဲက စာေတြက ၀ါသနာအရ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အရင္ကတည္းက ေတြ႔တဲ့ဆိုက္ဒ္ေတြကေန Download ဆြဲထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကို ျပန္တင္မယ္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ရင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဒါေႀကာင့္ ခုလိုျပန္တင္ျဖစ္သြားေတာ့ ယူခဲ့တဲ့ဆုိက္ဒ္ေတြကို မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။

Saturday, February 2, 2013

ပ႒ာန္းအေမး-အေျဖ

Unknown | 6:55 PM |
ဘာေႀကာင့္ပ႒ာန္းလို႔ေခၚသလဲ
နာနပၸကာရာ ပစၥယာ၊ နာနာ၀ိဘဇနာနိ ၀ါ။
နာနာဂမနာ ၀ါ ဧတၳ၊ ပ႒ာနံ ေတန ၀ုစၥတိ။
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေႀကာင္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ေ၀ဖန္မႈ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က်က္စားရာေနရာဆိုတဲ့ သုံးမ်ိဳးေသာ အေႀကာင္းေႀကာင့္ ပ႒ာန္းမည္ပါတယ္။


ဘယ္သူ႔ကို ေဟာတာလဲ
မာတရံ ပမုခံ ကတြာ၊ တႆာ ပညာယ ေတဇသာ။
အဘိဓမၼကထာ မဂၢံ၊ ေဒ၀ါနံ သမၸ၀တၱယိ။
မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သႏၱဳသိတနတ္သားကို အမွဴးျပဳ၍ နတ္၊ျဗဟၼာမ်ားကို ေဟာခဲ့သည္။

 ဘယ္အခ်ိန္ဆင္ျခင္ခဲ့တာလဲ
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃၊ဘုရားျဖစ္ျပီး ၂၁ ရက္အလြန္ ၂၂ ရက္မွစ၍ ရတနာဃရ စတုတၳသတၱာဟ၌ စံေနေတာ္မူခိုက္ အဘိဓမၼာခုနစ္က်မ္းကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါတယ္

ဘာေတြထူးလဲ
ဓမၼသဂၤဏီ၊၀ိဘင္း၊ဓာတုကထာ၊ပုဂၢလပညတ္၊ကထာ၀တၳဳ၊ယမုိက္ဆိုတဲ့ အဘိဓမၼာေရွ႕ ၆ပုိင္းကို သုံးသပ္ေတာ္မူစဥ္ မည္သည့္ေရာင္ျခည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မမူပဲ ပ႒ာန္းက်မ္းကို သုံးသပ္ေတာ္မူေသာ အခါ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆သြယ္သည္ စႀကာ၀ဠာအႏွံ႔ ကြန္႔ျမဴးေတာ္မူခဲ့သည္။

သက္ေတာ္ဘယ္အရြယ္မွာေဟာသလဲ
၆၀ါအလြန္ ၇၀ါအေရာက္ သက္ေတာ္ ၄၂-တြင္ ေဟာသည္။

ဘယ္ေနရာမွာေဟာသလဲ
ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္း ပ႑ဳကမၺလာေက်ာက္ဖ်ာထက္၀ယ္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

မည္သူကျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသလဲ
ဘုရားရွင္သည္ အရွင္သာရိပုတၱရာအား ေဟာေတာ္မူသည္မွာ အက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္၏။ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ အက်ယ္ခ်ဳဲ႕၍ အရွင္သာရိပုတၱရာမွ ျဖန႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

ပ႒ာန္း ၂၄ က်မ္းကို ဘယ္လိုေရတြက္မလဲ
ဓမၼအႏုလုံတြင္ တိကပ႒ာန္း၊ ဒုကပ႒ာန္း၊ ဒုကတိကပ႒ာန္း၊ တိကဒုကပ႒ာန္း၊ တိကတိကပ႒ာန္း၊ ဒုကဒုကပ႒ာန္းအားျဖင့္ ၆က်မ္း။
ဓမၼပစၥနိက္တြင္ အလားတူ ၆က်မ္း။
ဓမၼအႏုေလာမပစၥနိတ္တြင္ အလားတူ ၆က်မ္း။
ဓမၼပစၥနိယာႏုေလာမတြင္ အလားတူ ၆က်မ္း။ ေပါင္း ၂၄ က်မ္း။

တိကပ႒ာန္းစသည္ဟူသည္
တိက္ ၂၂ တိက္ကို မူတည္ေဟာေသာက်မ္းကို တိကပ႒ာန္းမည္၏။
ဒုက္ ၁၀၀ကို မူတည္ေဟာေသာက်မ္းကို ဒုကပ႒ာန္းမည္၏။
ဒုက္ ၁၀၀ကို မူတည္၍ ၂၂တိက္ကို မူလီသြတ္ေဟာေသာက်မ္းကို ဒုကတိကပ႒ာန္းမည္၏။
တိက္ ၂၂တိက္ကို မူတည္၍ ဒုက္ ၁၀၀ကို မူလီသြတ္ေဟာေသာက်မ္းကို တိကဒုကပ႒ာန္းမည္၏။
တိက္ ၂၂တိက္ကို မူတည္၍ တိက္ ၂၂တိက္ကို မူလီသြတ္ေဟာေသာက်မ္းကို တိကတိကပ႒ာန္းမည္၏။
ဒုက္ ၁၀၀ကို မူတည္၍ ဒုက္ ၁၀၀ကို မူလီသြတ္ေဟာေသာက်မ္းကို ဒုကဒုကပ႒ာန္းမည္၏။

တိကပ႒ာန္းစသည္အေရအတြက္
ဓမၼအႏုလုံ၌ = ၃၂၃၀၀။
တိကပ႒ာန္း = ၂၂။
ဒုကပ႒ာန္း = ၁၀၀။
ဒုကတိကပ႒ာန္း = ၆၆၀၀။
တိကဒုကပ႒ာန္း = ၄၄၀၀။
တိကတိကပ႒ာန္း = ၁၃၈၆။
ဒုကဒုကပ႒ာန္း = ၁၉၈၀၀။
ဓမၼပစၥနိက္၌ = ၃၂၃၀၀။
ဓမၼအႏုေလာမပစၥနိက္၌ = ၃၂၃၀၀။
ဓမၼပစၥနိယာႏုေလာမ၍ = ၃၂၃၀၀။ ေပါင္း = ၁၂၉၂၃၂။ Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget